Grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014 m. liepos 22d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Jeigu nesate patenkinti brandintos mėsos ruošinių kokybe ir norite jas grąžinti arba pakeisti, prašome ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių įsigijimo laiko apie tai informuoti mus el. paštu info@town.lt arba telefonu +370 520 31228. Kreipiantis dėl prastos produkto kokybės, privaloma pateikti nekokybiško produkto nuotrauką.

Internetinėje parduotuvėje prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir vietą. Prekių grąžinimas ar keitimas Vilniuje yra nemokamas.  

Grąžinant ar keičiant  įsigytas prekes, paprašysime Jūsų užpildyti pateiktą prekių grąžinimo / keitimo formą.

Pardavėjas grąžina sumokėtas sumas tuo pačiu mokėjimo būdu (darant pavedimą į Pirkėjo banko sąskaitą) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos asmens, įsigyjančio prekes https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir restoranas :Town Steak House “UAB Maisto meras” įmonės kodas: 303225539 (Toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsaugos taisyklės bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve/ elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir įmonės pavadinimą(jei reikalinga sąskaita faktūra)
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6 Paspausdamas mygtuką „Apmokėjimas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

2.6.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėjimas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją ir sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui prekių bei jų pristatymo kainą, ir priimti užsakytas prekes, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2.1. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve/ parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve/ elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas sumoka nustatytą prekių pristatymo kainą, kuri yra paskaičiuojama kiekvienam pirkėjui individualiai pagal užsakomas prekes.

4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Užsakymai atlikti iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo, bus išsiųsti klientui, arba grąžinti visa sumokėta suma, gauta iš kliento, ir apie tai bus informuojama pirkėjo pateiktais kontaktais.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti interneto svetainėje nurodytu darbo metu.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve  puslapio elektronine parduotuve.
5.3. Jei pirkėjas pageidauja pristatymo į pasirinktą adresą, užsakant prekes, galima pasirintki pristatymo būdą už kurį skaičiuojamas papildomas pristatymo mokestis.
5.4. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą užsakymo patvirtinimo metu. Prekes pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.5. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve/  elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

8. Rinkodara ir informacija.
8.1. Pardavėjas  https://www.townsteakhouse.lt/parduotuve / elektroninėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia https://www.townsteakhouse.lt  puslapio skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Back to Top
Added to cart
Shopping Cart
Close

No products in the cart.

This site is registered on wpml.org as a development site.